Đăng ký

Giải bài 62 trang 62 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tìm giá trị của x để biết giá trị của phân thức

\(\dfrac{x^2-10x+25}{x^2-5x}\)  bằng 0.

Hướng dẫn giải

Ta có : x\(^2\) - 5x = x(x - 5)

Điều kiện để giá trị của phân thức xác định là : x \(\neq\) 0 ; x \(\neq\) 5

Khi đó :

\(\dfrac{x^2-10x+25}{x^2-5x}\)\(=\dfrac{(x-5)^2}{x(x-5)}=\dfrac{x-5}{x}\)

Vì x = 5 nên không thỏa mãn với điều kiện đề bài.

Vậy. không tìm được x để giá trị của phân thức đã cho bằng 0.

shoppe