Đăng ký

Giải bài 53 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(x^2 – 3x + 2\)

b) \(x^2 + x – 6\)

c) \(x^2 + 5x + 6\)

Hướng dẫn giải

a) \(x^2 – 3x + 2 \) \(= x^2 –( x + 2x) + 2 \)

  \(= x^2 - x - 2x + 2 = x(x – 1) – 2(x – 1) = (x – 1)(x – 2) \)

b) \(x^2 + x – 6 = x^2 + 3x - 2x – 6 = x(x + 3) - 2(x + 3) = (x + 3)(x - 2).\)

c) \( x^2 + 5x + 6 = x^2 + 2x + 3x + 6 = x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3)\)

shoppe