Đăng ký

Giải bài 52 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Chứng minh rằng \((5n + 2)^2 – 4\) chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.

Hướng dẫn giải

Ta có : \((5n + 2)^2 – 4 = (5n + 2 - 2)(5n + 2 + 2)\)

                                \( = 5n(5n + 4)\)  Chia hết cho 5 với mọi \(n ∈ Z\) (đpcm)

shoppe