Đăng ký

Giải bài 4 trang 9 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của cửa hàng và đem cho kết quả được ghi lại trong bảng (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ):

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu : Khối lượng chè trong từng hộp.

Tất cả có 30 giá trị của dấu hiệu.

b) Số các giá trị khác nhau : 5

c) Các giá trị khác nhau là : 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102

Tần số của chúng lần lượt là: 3 ; 4 ; 16 ; 4 ; 3