Đăng ký

Giải bài 2 trang 7 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:

Số thứ tự của ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thời gian (phút) 21 18 17 20 19 18 19 20 18 19

 

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu bạn An quan tâm là : Thời gian cần thiết hàng ngày An đi từ nhà đến trường. Dấu hiệu đó có 10 giá trị.

b) Trong dãy giá trị của dấu hiệu đó có 5 giá trị khác nhau.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21

Tần số của các giá trị nêu trên lần lượt là là : 1; 3; 3; 2; 2