Đăng ký

Giải bài 33 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

  Hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.

Hướng dẫn giải

   

     Ta có: \(\Delta AOC \) cân ( OA= OC) 

  \( \Rightarrow \widehat{C}= \widehat{OAC}\)

   \(\Delta AO'D \) cân ( O'A = O'D)

  \( \Rightarrow \widehat{D}= \widehat{O'AD}\) ( đối đỉnh) 

   mặt khác: \( \widehat{OAC}=\widehat{ O'AD}\)

   Do đó: \( \widehat{C}=\widehat{D} \Rightarrow \)OC//O'D   ( Hai góc so le bằng nhau).