Đăng ký

Giải bài 11 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính

Giải bài 11 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

\(a) \dfrac{-2}{7}.\dfrac{21}{8} = \dfrac{-42}{56} = \dfrac{3}{4} \)                                             \(b) 0,24\dfrac{-15}{4} = \dfrac{24}{100}.\dfrac{-15}{4} = \dfrac{6}{25}.\dfrac{-15}{4} = \dfrac{-90}{100} = \dfrac{-9}{10} \)

\(c) (-2).(\dfrac{-7}{12})=(-2).\dfrac{-7}{12} = \dfrac{(-2).(-7)}{12}=\dfrac{14}{12}= \dfrac{7}{6}\) 

\(d) (\dfrac{-3}{25}):6= \dfrac{-3}{25}.\dfrac{1}{6}= \dfrac{-3}{150} = \dfrac{-1}{50}\)

shoppe