Đăng ký

Bài 13 trang 12 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính

a) \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})\)

b)  \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\)

c) \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5}\) 

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18} \right ]\)

Hướng dẫn giải

Sử dụng các công thức: \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\) và \(\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{{a.d}}{{b.c}}.\)

Lời giải chi tiết

  a)   \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})= \frac{-3}{4}. \frac{-12}{5} . \frac{-25}{6} \)\(= \frac{-3.(-12).(-25)}{4.5.6} = \frac{-3.5}{2} = -\frac{15}{2}\) 

b)   \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\)\(= \frac{(-2)(-38)(-7)(-3)}{21.4.8} \)\(= \frac{38}{2.8} = \frac{19}{8} = 2\frac{3}{8}\)     

c)  \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5} = (\frac{11}{12}.\frac{16}{33}).\frac{3}{5} \)\(= (\frac{4}{3.3}). \frac{3}{5} = \frac{4.3}{3.3.5} = \frac{4}{15}\)   

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18}\ \right ] = \frac{7}{23}.(\frac{-8}{6}+ \frac{-15}{6})\)\(={7 \over {23}}.{{ - 23} \over 6}\)\( = \frac{-7}{6} = -1\frac{1}{6}\)           

shoppe