Đăng ký

Bài 14 trang 12 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải

Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống:

\(\frac{-1}{32} . 4 = \frac{-1.4}{32} = \frac{-1}{8} ;\)\( -8 : (-\frac{1}{2}) = -8 . (-\frac{2}{1})= 16\)

Tính theo cột dọc theo thứ tự từ trái sang phải:

\(-\frac{1}{32} : (-8) = -\frac{1}{32} . (-\frac{1}{8}) = \frac{(-1)(-1)}{32.8}\)\( = \frac{1}{256}\)

 \(4 .(-\frac{1}{2}) = \frac{4.(-1)}{2} = \frac{-4}{2} = -2\)

\((-\frac{1}{8}) : 16 = (-\frac{1}{8}) . \frac{1}{16} = \frac{(-1).1}{8.16} = \frac{-1}{128}\)               

Ta được kết quả ở bảng sau: 

                 

shoppe