Đăng ký

Công thức liên quan đến phương trình ANH-XTANH về hiện tượng quang điện

Phương trình ANH-XTANH về hiện tượng quang điện:

(\(m\): khối lượng của electron quang điện (kg);  \(v_0\): vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện (m/s))

                      \(\varepsilon=hf=W+\dfrac{1}{2}mv_0^2\)