Đăng ký

Công thức tính năng lượng PHOTON

Năng lượng photon được tính như sau:

(\(h\); hằng số Planck;  \(f\): tần số của ánh sáng chiếu vào (Hz);  \(\lambda\): bước sóng ánh sáng (m);  \(c\); vận tốc ánh sáng)

              \(E=hf=\dfrac{hc}{\lambda}(J) =\dfrac{hc}{\lambda.1,6.10^{-19}}(eV)\)

              \(h=6.625*10^{-34}(J.s)\) .   

              \(c = 3.10^8 (m/s)\)

Ví dụ bài tập: 

Một ống phát tia Rơnghen, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là \(5.10^{-10}m \). Tính năng lượng của photon tương ứng.

Bài làm: 

 Năng lượng photon là:

\(E = \dfrac{hc}{\lambda_{min}} = 3975.10^{-19} \)

Ngoài ra, với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT, kiến thức sẽ không chỉ nằm trong chương trình 12 mà còn có ở chương trình 10,11. Vì vậy các bạn nên ôn tập kỹ cả phần kiến thức này để đạt được kết quả cao nhất.

Xem lại tổng hợp công thức vật lý 10 TẠI ĐÂY