Đăng ký

Công thức về điều kiện để có hiện tượng quang điện

Điều kiện để có hiện tượng quang điện: (\(\lambda\): bước sóng của ánh sáng chiếu vào;  \(\lambda_0\): giới hạn quang điện;  \(W\): công thoát(J))

               \(\lambda \leq \lambda_0\)

               \(\lambda_0=\dfrac{hc}{W}\)