Đăng ký

Quang điện - Lượng tử ánh sáng

+) Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện:      \(\lambda \leq \lambda_0\)

+) Cường độ dòng quang điện:  \(I=\dfrac{N_e .e}{t}\)            \(I_{hh}=\dfrac{N'_e .e}{t}\)

+) Điều kiện để dòng điện quang bị triệt tiêu:  \(e \left | U_h \right |=\dfrac{1}{2}m_ev_{0max}^2\)

+) Hiệu suất lượng tử của tế bào quang điện:  \(H=\dfrac{P}{P'}=\dfrac{N' \varepsilon'}{N \varepsilon}=\dfrac{I_{hh}hc}{P\lambda e}\)