Đăng ký

Phôtôn - Lượng tử ánh sáng

+) Năng lượng phôtôn được tính theo công thức sau:

          \(\varepsilon=hf=\dfrac{hc}{\lambda}=mc^2(J)\)   

+) Khối lượng phôtôn được tính theo công thức sau:

         \(m_{\varepsilon}=\dfrac{\varepsilon}{c^2}\)

+) Động lượng phôtôn được tính theo công thức sau;

         \(p=m_{\varepsilon}c\)

+) Công thoát của e được tính theo công thức sau:

         \(A=\dfrac{hc}{\lambda_0}\)

+) Giới hạn quang điện của kim loại được tính theo công thức sau:

         \(\lambda_0=\dfrac{hc}{A}\)