Đăng ký

Chứng minh rằng tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam như Nguyễn Trãi đã nói

1,171 từ

Mở đầu “Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Trãi có viết: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Quân điếu phạt trước lo trừ bạo".

Hãy phân tích một số câu trong bài cáo để chứng minh rằng tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp là nguồn gốc sức mạnh Việt Nam như Nguyễn Trãi đã nói.

Trước hết, người anh hùng "Bình Ngô" rất lấy làm tự hào ca ngợi nền văn hiến của dân tộc ta:

"Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Nhân dân ta có chủ quyền "núi sông bờ cõi" có thuần phong mĩ tục, có nền độc lập vững bền. Ta chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc " Đại nghĩa và chí nhân " là nguồn sức mạnh Việt Nam để chiến thắng quân thù:

"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo"

Cuộc kháng chiến mười năm chống giặc Minh do người anh hùng áo vải Lam Sơn nhân đạo là bản anh hùng ca chói lọi của dân tộc ta trong thế kỉ XV. Vượt qua muôn vàn khó khăn ban đầu: "Tuấn kiệt như sao buổi sớm - Nhân tài như lá mùa thu", có lúc vô cùng nguy khốn: "Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần - Khi Khôi Huyện quân không một đội". "Sấm vang chớp giật" ở Bồ Đằng, " trúc chẻ tro bay" ở Trà Lân, chiếm lại Tây Kinh, thu về "Đông Đô đất cũ". Máu giặc chảy thành sông, xác giặc chất cao như núi:

"Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm,

Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm"

Bao tướng giặc hiếu chiến, khát máu của Thiên triều bị trừng trị: " Trần Hiệp đã phải bêu đầu ", "Lý Lượng cũng đành bỏ mạng ", "Liễu Thăng cụt đầu", "Lương Minh đại bại tử vong", "Lý Khánh cùng kế tự vẩn "... Lũ sống sót "cởi giáp ra hàng hoặc "Vẫy đuôi xin cứu mạng" như hổ đói bị bắt sống. Quân giặc nếm mùi thất bại ê chề, nhục nhã:

"Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để hàng"

Quân giặc đã chiến bại vì sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. Đại Việt bước vào một kỉ nguyên mới " muôn thuở nền thái bình, vững chắc Trong "Bình Ngô đại cáo", mở đầu bằng hai chữ "yên dân", kết thúc bằng hai chữ "thái bình ", điều đó cho thấy tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm gốc.  Tư tưởng nhân nghĩa như một năng lượng hội tụ phát sáng kì diệu làm nên sức mạnh Việt Nam:

"Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược,

Có nhân, có trí, có anh hùng"

Vì thế suốt đời, ông chỉ có một tấm lòng, một tấc lòng ưu ái (lo nước thương dân) suốt đêm ngày dào dạt như thủy triều trên biển Đông:

"Bui một tấc lòng ưu ái cũ

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông"

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi rực sáng trong "Bình Ngô đại cáo" làm cho bài cáo này trở thành áng "thiên cổ hùng văn" Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy cao độ tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và của dân tộc để lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược !.