Đăng ký

Câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10

Đề bài

a) Có mấy cách giải hệ phương trình

 

\(\left\{ \matrix{
4x - 3y = 9 \hfill \cr
2x + y = 5 \hfill \cr} \right.\)

b) Dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{
3x - 6y = 9 \hfill \cr
- 2x + 4y = - 3 \hfill \cr} \right.\)

Có nhận xét về nghiệm của hệ phương trình này ?

Hướng dẫn giải

a) Có 2 cách là cộng đại số và thế

b)

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
3x - 6y = 9 \hfill \cr
- 2x + 4y = - 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
6x - 12y = 18 \hfill \cr
- 6x + 12y = - 9 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3x - 6y = 9 \hfill \cr
0x + 0y = 9 \hfill \cr} \right. \cr} \)

⇒ hệ phương trình vô nghiệm do phương trình 0x + 0y = 9 vô nghiệm.

Nhận xét: Hệ phương trình trên vô nghiệm.

shoppe