Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 57 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Dùng tam giác Pa-xcan, chứng tỏ rằng:

 

a) 1 + 2 + 3 + 4 = C25;

b) 1 + 2 + … + 7 = C28.

Hướng dẫn giải

a) Dựa vào tam giác Pa-xcan:C14 = 4; C24 = 6

C25 = C14 + C24 = 4 + 6 = 10

Mà: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 2 + 3 + 4 = C25

b)Dựa vào tam giác Pa-xcan:C17 = 7; C27 = 21

C28 = C17 + C27 = 7 + 21 = 28

1 + 2 ++ 7 = ((1 + 7).7)/2 = 28

1 + 2 ++ 7 = C28

shoppe