Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Đề bài

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số y = cosx trên đoạn \(\left[ {{{ - \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\) và các hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞).

Hướng dẫn giải

- Hàm số y = cosx trên đoạn \(\left[ {{{ - \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng tăng: \(\left[ {{{ - \pi } \over 2};\,0} \right];\,\left[ {\pi ;\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng giảm: [0, π ],

- Hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞)

Khoảng tăng: [0, +∞)

Khoảng giảm (-∞, 0].