Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10

Đề bài

Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn \(\widehat {ABC} = \alpha \). Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn α đã học ở lớp 9.

Hướng dẫn giải

Cho góc nhọn \alpha . Vẽ một tam giác vuông ABC có một góc nhọn \alpha  (ta có thể vẽ như sau: Vẽ góc \alpha , từ một điểm bất kì trên một cạnh của góc \alpha  kẻ đường vuông góc với cạnh kia (hình 14)), xác định cạnh đối và cạnh kề của góc \alpha

\(\eqalign{
& \sin \alpha = {{AC} \over {BC}} \cr
& \cos \alpha = {{AB} \over {BC}} \cr
& \tan \alpha = {{AC} \over {AB}} \cr
& \cot \alpha = {{AB} \over {AC}} \cr} \)