Đăng ký

Câu C4 trang 157 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Hãy cho biết cần cẩu nào có công suất lớn hơn, biết rằng:

- Cần cẩu 1 nâng vật 900kg lên cao 10m trong 1 min.

- Cần cẩu 2 nâng vật 2000kg lên cao 6m trong 2 min.

Hướng dẫn giải

\(\left. \matrix{  {P_1} = {{{A_1}} \over {{t_1}}} = {{{p_1}{h_1}} \over {{t_1}}} = {{{m_1}g{h_1}} \over {{t_1}}} \hfill \cr  {P_2} = {{{A_2}} \over {{t_2}}} = {{{p_2}{h_2}} \over {{t_2}}} = {{{m_2}g{h_2}} \over {{t_2}}} \hfill \cr}  \right\}\)

\(\Rightarrow {{{P_1}} \over {{P_2}}} = {{{m_1}{h_1}{t_2}} \over {{m_2}{h_2}{t_1}}} = {{900.10.2} \over {2000.6.1}} = 1,5\)

Cẩu 1 có công suất gấp rưỡi cẩu 2.