Đăng ký

Câu 8 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy điền chứa Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất clo bậc III  []

b) Sản phẩm chính khi monoclo hóa isopentan là dẫn xuất brom bậc III  []

c) Sản phẩm chính khi đun dôi 2-clobutan với KOH/etanol là but-1-en  [ ]

d) Sản phẩm chính khi chiếu sáng hỗn hợp toluen và clo là p-clotoluen   [ ]

Hướng dẫn giải

a) S                              b) Đ                            

c) S                              d) S