Đăng ký

Câu 2 trang 219 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Trong hai liên kết C-Cl và H-Cl liên kết nào phân cực hơn, vì sao ?                                

b) Vì sao dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mà tan tốt trong dung môi hữ cơ như hiđrocacbon, ete, ancol ?

Hướng dẫn giải

a) Liên kết C-Cl. Hiệu độ âm điện là \(\Delta \lambda  = 3,16 - 2,55 = 0,61\)

   Liên kết  H-Cl. Hiệu độ âm điện là \(\Delta \lambda  = 3,16 - 2,2 = 0,96\)

\( \Rightarrow \Delta {\lambda _{HCl}} > \Delta {\lambda _{CCl}} \Rightarrow \) Liên kết H-Cl phân cực hơn liên kết C-Cl

b) Các dẫn xuất halogen đều là hợp chất cộng hóa trị nên thực tế không tan trong \({H_2}O\), chúng tan trong dung môi hữu cơ.