Đăng ký

Câu 7 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Khi nung nóng butan với xúc tác người ta thu được 3 anken đều có công thức phân tử \({C_4}{H_8}\) . Cho 3 anken đó phản ứng với \({H_2}O\), ở nhiệt độ cao, có xúc tác axit, rồi õi hóa các ancol thu được bằng CuO ở nhiệt độ cao thid thu được hỗn hơn các đồng phân có công thức \({C_4}{H_8}O\)

 

a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên.

b) Hãy chỉ rõ sản phẩm chính, phụ ở mỗi phản ứng đã cho.

Hướng dẫn giải

a)