Đăng ký

Câu 5 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Dùng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra:

a) Fomalin, axeton, xiclohexen, glixerol

b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit

Hướng dẫn giải

a) Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được fomalin vì tạo ra kết tủa Ag.

\(HCHO + 4\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right](OH) \to {\left( {N{H_4}} \right)_2} + 4Ag \downarrow  \)

                                                              \(+ 6N{H_3} + 2{H_2}O\)

Dùng \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) nhận biết glixerol vì tạo thành dung dịch màu xanh lam trong suốt.

 

Dùng dung dịch brom nhận biết được xiclohecxen. Mẫu còn lại là axeton.

b) Ancol benzylic, benzen, benzanđehit

Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) nhận biết được benzanđehit vì tạo ra kết tủa Ag.

\({C_6}{H_5}CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right](OH) \to \)

     \({C_6}{H_5}{\rm{COON}}{{\rm{H}}_4} + 2Ag \downarrow  + 3N{H_3} + {H_2}O\)

Dùng Na nhận biết được ancol benzylic vì sủi bọt khí. Mẫu còn lại là benzen.

\({C_6}{H_5}C{H_2}OH + 2Na \to {C_6}{H_5}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}ONa + {H_2} \uparrow \)