Đăng ký

Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 48. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

a. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + 5\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số cộng.

b. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + n\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số cộng.

c. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 4\text{ và }{u_{n + 1}} = 5{u_n}\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số nhân.

d. Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 1\text{ và } {u_{n + 1}} = n{u_n}\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số nhân.

Hướng dẫn giải

a. Đúng vì  \({u_{n + 1}} - {u_n} = 5,\forall n \ge 1\)

b. Sai vì \({u_{n + 1}} - {u_n} = n\) không là hằng số

c. Đúng vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = 5\) là hằng số

d. Sai vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = n\) không là hằng số.