Đăng ký

Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 27. Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

a. Tính xác suất để Hường được chọn.

b. Tính xác suất để Hường không được chọn.

c. Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn.

Hướng dẫn giải

a. Gọi A là biến cố “Hường được chọn”

Ta có:  \(P\left( A \right) = {1 \over {30}}\)

b. Gọi B là biến cố “Hường không được chọn”

Ta có:  \(P\left( B \right) = {{29} \over {30}}\)

c. Gọi C là biến cố : “Bạn có số thứ tự nhỏ hơn 12 được chọn”.

Ta có:  \(P\left( C \right) = {{11} \over {30}}\)