Đăng ký

Câu 2 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a) \(Fe + HN{O_3}\) (đặc nóng) \( \to N{O_2} \uparrow  + ...\)

b) \(Fe + HN{O_3}\) (loãng)  \( \to NO \uparrow  + ...\)

c) \(Ag + HN{O_3}\) (đặc) \( \to N{O_2} \uparrow  + ...\)

d) \(Ag + HN{O_3}\) (đặc) \( \to N{O_2} \uparrow  + {H_3}P{O_4} + ...\)

Hướng dẫn giải

a) \(Fe + 6HN{O_3}\) (đặc nóng) \( \to Fe{(N{O_3})_2} + 3N{O_2} \uparrow  + 3{H_2}O\)

b) \(Fe + 4HN{O_3}\) (loãng)  \( \to Fe{(N{O_3})_3} + NO \uparrow  + 2{H_2}O\)

c) \(Ag + 2HN{O_3}\) (đặc) \( \to AgN{O_3} + N{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

d) \(P + 5HN{O_3}\) (đặc) \( \to {H_3}P{O_4} + 5N{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)