Đăng ký

Câu 11 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 11. Tìm giới hạn của các dãy số (un) với

a.  \({u_n} = - 2{n^3} + 3n + 5\)

b.  \({u_n} = \sqrt {3{n^4} + 5{n^3} - 7n} \)

Hướng dẫn giải

a. Ta có:  \({u_n} = {n^3}\left( { - 2 + {3 \over {{n^2}}} + {5 \over {{n^3}}}} \right)\)

Vì  \({{\mathop{\rm limn}\nolimits} ^3} = + \infty \,\text{ và }\,\lim \left( { - 2 + {3 \over {{n^2}}} + {5 \over {{n^3}}}} \right) = - 2 < 0\)

Nên  \(\lim {u_n} = - \infty \)

b. Ta có:  \({u_n} = {n^2}\sqrt {3 + {5 \over n} - {7 \over {{n^3}}}} \)

Vì  \(\lim {n^2} = + \infty \,\text{ và }\,\lim \sqrt {3 + {5 \over n} - {7 \over {{n^3}}}} = \sqrt 3 > 0\)

Nên  \(\lim {u_n} = + \infty \)

shoppe