Đăng ký

Câu 11 trang 14 SGK Hình học 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 11.

a. Chỉ ra trục đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau đây (mỗi hình là một từ bao gồm một số chữ cái):

b. Chứng minh rằng đồ thị của hàm số chẵn luôn có trục đối xứng

Hướng dẫn giải

a.

b. Trục Oy luôn là trục đối xứng của đồ thị hàm số chẵn \(y = f(x)\)

Thật vậy, nếu điểm \(M(x ; y)\) thuộc đồ thị, tức là \(y = f(x)\) thì điểm đối xứng với M qua Oy là điểm \(M’(-x ; y)\) cũng thuộc đồ thị vì: \(f(-x) = f(x) = y\) 

shoppe