Đăng ký

Bài 9 trang 95 SGK Hình học 10

Đề bài

Cho hai đường thẳng \(\Delta_1: x + y + 5 = 0\) và  \(\Delta_2: y  = -10.\) Góc giữa \(\Delta_1\) và \(\Delta_2\) là:

A. \(45^0\)                                 B. \(30^0\)  

C. \(88^057’52’’\)                      D. \(1^013’8’’\)

Hướng dẫn giải

Vecto pháp tuyến của \(\Delta_1\) là \(\overrightarrow {{n_1}}  = (1;1)\) và của \(\Delta_2\) là \(\overrightarrow j  = (0;1)\)

 \(\cos ({\Delta _1},{\Delta _2}) = {{|\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow j |} \over {|\overrightarrow {{n_1}} |.|\overrightarrow j |}} = {1 \over {\sqrt 2 }}\)\( \Rightarrow ({\Delta _1},{\Delta _2}) = {45^0}\)

Vậy chọn A.