Đăng ký

Bài 10 trang 95 SGK Hình học 10

Đề bài

Khoảng cách từ điểm \(M(0; 3)\) đến đường thẳng  \(Δ: x\cos α + y \sin α + 3(2 - \sin α) = 0\) là:

A. \(\sqrt6\)                           B. \(6\)  

C. \(3\sin α\)                      D. \({3 \over {\sin \alpha  + \cos \alpha }}\)

Hướng dẫn giải

Khoảng cách từ điểm \(M(0; 3)\) đến đường thẳng  \(Δ: x\cos α + y \sin α + 3(2 - \sin α) = 0\) là:

\(d(M,\Delta ) = {{|0.cos\alpha  + 3.sin\alpha  + 3(2 - \sin \alpha )|} \over {\sqrt {\sin {\alpha ^2} + \cos {\alpha ^2}} }} = 6\)                                  

Vậy chọn B.

shoppe