Đăng ký

Bài 6 trang 95 SGK Hình học 10

Đề bài

Bán kính của đường tròn tâm \(I(0; 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

A. \(15\)                                  B. \(5\)     

C. \({3 \over 5}\)                                   D. \(3\)

Hướng dẫn giải

Bán kính của đường tròn tâm \(I(0; 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

\(R = d(I,\, \, \Delta ) = {{|3.0 - 4.( - 2) - 23|} \over {\sqrt {9 + 16} }} = 3\) 

Vậy chọn D.