Đăng ký

Bài 6 trang 145 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Trong số các ankin có công thức phân tử \(C_5H_8\) có mấy chất tác dụng được với dung dịch \(AgNO_3\) trong \(NH_3\)

A. 1 chất ;     B. 2 chất

C. 3 chất ;     D. 4 chất

Hãy chọn đáp án đúng

Hướng dẫn giải

\(C_5H_8\) có cấu tạo là ank-1-in thì có tác dụng với \(AgNO_3/NH_3\)

\(CH \equiv C - CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH \equiv C - CH -CH_3\)

                \(\overset{|}{CH_3}\)

Có hai chất phản ứng với \(AgNO_3/NH_3\) . Vì vậy chọn B.

Tags