Đăng ký

Bài 2 trang 145 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a. hidro có xúc tác \(Pd/PbCO_3\)

b. dung dịch brom (dư)

c. dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d. hidro clorua có xúc tác \(HgCl_2\)

Hướng dẫn giải

a) \(CH_3-C \equiv CH+ H_2 \xrightarrow[]{Pd/PbCO_3,t^0} CH_3-CH=CH_2\)

b) \(CH_3-C \equiv CH + 2Br_2 (dư) \rightarrow CH_3-CBr_2-CHBr_2\)

c) \(CH_3 - C \equiv CH + AgNO_3 + NH_3 \rightarrow CH_3-C \equiv CAg \downarrow + NH_4NO_3\)

d) \(CH_3-C \equiv CH + HCl \xrightarrow[]{HgCl_2}CH_3-C=CH_2\)

                                                                 \(\overset{|}{Cl}\)

Nếu HCl dư:                                     \(\overset{Cl}{|}\)

\(CH_3-C=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-C-CH_3\)

           \(\overset{|}{Cl}\)                                          \(\overset{|}{Cl}\)

Tags
shoppe