Đăng ký

Bài 1 trang 145 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức \(C_4H_6\) và \(C_5H_8\).

b. Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

Hướng dẫn giải

a) \(C_4H_6\) có công thức cấu tạo :

\(CH \equiv C-CH_2-CH_3\) (but-1-in) hoặc \(CH_3-C \equiv C-CH_3\)   (but-2-in)

\(C_5H_8\) có công thức cấu tạo:

\(CH \equiv C - CH_2-CH_2-CH_3\)   (pent-1-in)

\(CH_3-C \equiv C-CH_2-CH_3\)      (pent-2-in)

\(CH_3-CH-C \equiv CH\)                 (3-metylbut-1-in)

          \(\overset{|}{CH_3}\)

b) pent-2-in có công thức cấu tạo : \(CH_3-C \equiv C-CH_2-CH_3\)

3-metylpent-1-in có công thức cấu tạo: \(CH_3-CH_2-CH-C \equiv CH\)

                                                                          \(\overset{|}{CH_3}\)

2,5- đimetylhex -3-in có công thức cấu tạo : \(CH_3-CH-C \equiv C-CH-CH_3\)

                                                                                \(\overset{|}{CH_3}\)                  \(\overset{|}{CH_3}\)

Tags