Đăng ký

Bài 4 trang 145 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Hướng dẫn giải

 Kết luận đúng: Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là etilen, but-2-in và axetilen. 

Vì vậy chúng ta chọn C.

Tags