Đăng ký

Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10

Đề bài

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

a) \(∀x ∈ \mathbb R: x^2>0\);

b) \(∃ n ∈\mathbb N: n^2=n\);

c) \(∀n ∈ \mathbb N: n ≤ 2n\);

d) \(∃ x∈\mathbb R: x<\frac{1}{x}\).

Hướng dẫn giải

a) \(∀x ∈ \mathbb R: x^2>0=\) "Bình phương của một số thực là số dương". Sai vì \(0∈\mathbb R \) mà \(0^2=0\).

b) \(∃ n ∈\mathbb N: n^2=n=\) "Tồn tại số tự nhiên \(n\) bằng bình phương của nó". Đúng vì \(1 ∈ \mathbb N, 1^2=1\).

c) \( ∀n ∈ \mathbb N: n ≤ 2n = \)"Một số tự nhiên thì không lớn hơn hai lần số ấy". Đúng.

d) \(∃ x∈\mathbb R: x<\frac{1}{x}=\) "Có số thực \(x\) nhỏ hơn nghịch đảo của nó". Mệnh đề đúng. chẳng hạn \(0,5 ∈ \mathbb R\) và \(0,5 <\frac{1}{0,5}=2\).

shoppe