Đăng ký

Bài 5 trang 10 SGK Đại số 10

Đề bài

Dùng kí hiệu \(∀, ∃\) để viết các mệnh đề sau

a) Mọi số nhân với \(1\) đều bằng chính nó;

b) Có một số cộng với chính nó bằng \(0\);

c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng \(0\).

Hướng dẫn giải

a) Mọi số nhân với \(1\) đều bằng chính nó;

KH:  \(∀x ∈\mathbb R: x.1=x\);

b) Có một số cộng với chính nó bằng \(0\);

KH: \(∃ x ∈\mathbb R: x+x=0\);

c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng \(0\).

\(∀x∈ \mathbb R: x+(-x)=0\).