Đăng ký

Bài 5 trang 30 SGK Sinh học 9

Đề bài

 Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giám đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

a) 4             b) 8                 c) 16                   d) 32

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Ở kì trung gian, NST tự nhân đôi => Khi bước vào quá trình nguyên phân, tế bào ruồi giấm có bộ NST kép :  2n = 8 NST kép (16 crômatit)

Ở kì đầu và kì giữa NST của ruồi giấm đều ở trạng thái NST kép

Ở kì sau của quá trình nguyên phân  hai crômatit của các NST kép tách nhau ra và di chuyển về hai cực của tế bào nên trong tế bào có 16 NST

 

shoppe