Đăng ký

Bài 5 trang 163 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây ?

A. \(MgSO_4\)                                   B.  \(CaSO_4\);

C.\(MgSO_4\);                                  D. .\(ZnSO_4\)

Hướng dẫn giải

Vì kết tủa tan, vậy kim loại trong hỗn hợp chất muối phải là \(ZnSO_4\)

Vì vây, chúng ta chọn D