Đăng ký

Bài 2 trang 163 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?

A. Zn ;                                B. Ni ;

C. Sn ;                                D. Cr.

Hướng dẫn giải

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại Sn

Vì vậy, chúng ta chọn C