Đăng ký

Bài 4 trang 163 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. ZnO ;                                    B.\(Zn(OH)_2\)  ;

C. \(ZnSO_4\) ;                                D. \(Zn(HCO_3)_2\)

Hướng dẫn giải

Hợp chất không có tính lưỡng tính là \(ZnSO_4\)

Vì vậy, chúng ta chọn C