Đăng ký

Bài 5 trang 162 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

Hướng dẫn giải

a) Ankylbenzen : \(C_nH_{2n-6}\)

C% = 91,31 = \(\dfrac{12n.100}{14n-6} = \dfrac{91,31}{100}\)

    \(\Rightarrow n = 7\)

Công thức phân tử : \(C_7H_8\)

 

shoppe