Đăng ký

Bài 3 trang 162 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn giải

a) Từ metan:

Điều chế etilen : \(2CH_4 \xrightarrow[]{1500^0C} C_2H_2 + 3H_2\)

                           \(C_2H_2 + H_2 \xrightarrow[]{Pd/PbCO_3,t^0} C_2H_4\)