Đăng ký

Bài 1 trang 162 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử \(C_8H_{10}\), \(C_8H_8\). Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải