Đăng ký

Bài 4 trang 162 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit \(HNO_3\) đặc, dư (xúc tác axit \(H_2SO_4\) đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng \(HNO_3\) đã phản ứng

Hướng dẫn giải

Khối lượng TNT tạo thành:

\(m_1 = \dfrac{227.23}{92} = 56,75\) (kg)

Khối lượng \(HNO_3\) đã phản ứng:

\(m_2 = \dfrac{3.63.23}{92} = 47,25\) (kg)