Đăng ký

Bài 5 trang 159 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Hòa tan 58g muối \(CuSO_4.5H_2O\)vào nước được 500ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch A, khuẩy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải

a. \(n_{CuSO_4}=n_{CuSO_4.5H_2O}=\dfrac{58}{250}=0,232(mol)\)

\(\Rightarrow C_{CuSO_4}=0,464(M)\)

b. \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

\(n_{Fe}=n_{CuSO_4}=0,0232(mol)\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=0,0232\times 56=1,2992(g)\)