Đăng ký

Bài 1 trang 158 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Cấu hình electron của \(Cu^{2+}\) là :

A. [Ar]\(3d^7\)

B. [Ar]\(3d^8\)

C. [Ar]\(3d^9\)

D. [Ar].\(3d^{10}\)

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của ion \(Cu^{2+}\) là: \([Ar]3d^9\).

Vì vậy, chúng ta chọn C

shoppe