Đăng ký

Bài 4 trang 95 - Sách giáo khoa Hóa 11

\(\%O = 100-(81,08+8,10)=10,82\%\)

Anetol có công thức tổng quát : \(C_XH_YO_Z.\)

Ta có tỉ lệ : \(\dfrac{12x}{\%C}=\dfrac{y}{\%H}=\dfrac{16z}{\%O}=\dfrac{M}{100}\)

\(\dfrac{12x}{81,08}=\dfrac{y}{8,10}=\dfrac{16z}{10,82}\Leftrightarrow\dfrac{x}{6,756}=\dfrac{y}{8,10}=\dfrac{z}{0,676}\)

\(\dfrac{x}{10}=\dfrac{y}{12}=\dfrac{z}{1}\) \(\Leftrightarrow \) Công thức đơn giản nhất : \(C_{10}H_{12}O.\)

Công thức phân tử : \((C_{10}H_{12}O)_n.\)

Suy ra : [(12.10)+12+16].n=148

                                    \(\Rightarrow\)n=1

Công thức phân tử : \(C_{10}H_{12}O.\)