Đăng ký

Bài 2 trang 95 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Limonen có công thức tổng quát: \(C_xH_y\)

Có tỉ lệ : \(\dfrac{12x}{\%C}= \dfrac{y}{\%H}= \dfrac{M}{100}\)

Khối lượng mol phân tử :

\(M_{Limonen}\) = 4,690.29 = 136 (g/mol)

Vậy \(\dfrac{12x}{88,235} = \dfrac{y}{11,765} \Leftrightarrow \dfrac{x}{7,35} = \dfrac{y}{11,765} \Leftrightarrow \dfrac{x}{1} = \dfrac{y}{1,587}\)

y = 1,587x \(\Leftrightarrow\) \(2y \approx 3x\)        

\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{3}\)                               (1)

Mặt khác , 12x + y = 136     (2)

\(\Leftrightarrow 12x + \dfrac{3x}{2}\) = 136

            13,5x = 136

                  x = 10 \(\Rightarrow\) y = 16

Công thức phân tử là : \(C_{10}H_{16}\)